Jasličkový zákon a kurz opatrovania detí

Jasličkový zákon a kurz opatrovania detí

Jasličkový zákon (zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008) priniesol aj kurz opatrovania detí

Radi by sme upozornili na zmeny v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách, laicky nazývanou aj jasličkový zákon. Dôvod vzniku jasličkového zákona je taký, že detské jasle nie sú nijako špecificky regulované, na ich otvorenie a prevádzkovanie postačuje živnosť, sú pod dohľadom regionálnych úradov verejného zdravotníctva, či Inšpektorátov práce a pod.

Poskytovanie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku ako sociálna služba (v našom článku pre lepšie porozumenie budeme používať pojem detské jasle)

Novela zákona o sociálnych službách zaraďuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku medzi sociálne služby ako prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Zákon rozdeľuje túto starostlivosť na niekoľko foriem:

  • terénnou formou sociálnej služby - priamo v rodine,
  • ambulantnou sociálnou službou - napríklad v rodinnom prostredí opatrovateľa detí, v účelovo vyčlenených priestoroch zamestnávateľa (firemné jasle),
  • v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (laicky nazývané detské jasle).

​Charakteristika zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku je nový názov pre detské jasle.  Vznik jaslí je podmienené zápisom do registra na VÚC a oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká zápisom do registra. Dieťa môže v zariadení zostať najdlhšie do konca kalendárneho roka,  v ktorom dosiahne vek 3 roky. V jednej dennej miestnosti (herni) môže byť najviac 12 detí. V prípade, ak v jasliach nie je dieťa do 1 roku veku môže sa počet detí navýšiť najviac o tri deti. V detských jasliach musí pracovať minimálne 80% odborných zamestnancov, pričom na jedného zamestnanca jaslí môžu pripadať najviac štyri deti. Detské jasle musia spĺňať podmienku bezbariérovosti ako všetky ostatné zariadenia sociálnych služieb.  V jasliach sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. 
 

Kto môže pracovať v detských jasliach?

Podľa zákona musí mať zamestnanec detských jaslí úplné stredné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na východu a vzdelávanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ zamestnanec nespĺňa túto požiadavku musí  mať ukončené úplné stredné vzdelanie  a musí absolvovať akreditovaný kurz opatrovania detí, v rozsahu minimálne 220 hodín. Alebo bez požadovaného vzdelania, ak osoba k 28.02.2017 dovŕšila najmenej 50 rokov a pred 1. marcom poskytovala starostlivosť deťom, ako zárobkovú činnosť, najmenej 3 roky a musí mať absolvovaný kurz opatrovania detí, v rozsahu minimálne 220 hodín.
Alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, na ktorého základe vykonáva pracovnú činnosť opatrovateľa detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, začne do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu navštevovať akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín a absolvuje tento akreditovaný kurz do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu.
Opatrovateľ detí v už v existujúcich jasliach je povinný splniť podmienku kvalifikačného predpokladu najneskôr do 31.12.2019.

Aké podmienky musí spĺňať rodič dieťaťa?

Podľa zákona do detských jaslí môže dať dieťa len rodič, ktorý študuje na strednej škole alebo vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 
Aktuálne znenie zákona o sociálnych službách č. 448/2008 nájdete na odkaze nižšie:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448
 

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.