Skúška z kurzu opatrovania detí

Skúška z kurzu opatrovania detí

Priebeh skúšky z kurzu opatrovania detí 

Kurz opatrovania detí bez ohľadu na jeho formu sa končí vykonaním záverečnej skúšky. Účasť na záverečnej skúške z kurzu opatrovania detí je podmienená najmä: účasťou na teoretickej, praktickej časti ako aj na odbornej stáži kurzu opatrovania detí a iné. Kurz opatrovania detí je akreditovaným kurzom, ktorého ukončenie prebieha pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia kurzu opatrovania detí je zložená zo zástupcov akreditovanej osoby a lektorského zboru. Záverečná skúška z kurzu opatrovania detí sa skladá z:

 1. Písomnej časti - test z kurzu opatrovania detí, kde pri každej otázke sú možnosti odpovede z ktorých si zvolíte. Pre úspešné vykonanie písomnej časti kurzu opatrovania detí je nutné mať minimálne 80 % správnych odpovedí. Na vyplnenie testu z kurzu opatrovania detí máte k dispozícii časový priestor v trvaní 20 minút.
 2. Ústna časť - po úspešne vykonanej písomnej časti kurzu opatrovania detí pristúpia úspešní uchádzači k ústnej časti. Ústna časť skúšky z kurzu opatrovania detí sa realizuje vytiahnutím otázky, ktorá pozostáva z dvoch podotázok. Pred odpoveďou máte časový priestor na písomnú prípravu.

Čo je potrebné si na skúšku z kurzu opatrovania detí doniesť:

 1. Písacie potreby,
 2. Občiansky preukaz,
 3. Potvrdenie o absolvovaní odbornej stáže,
 4. Prípadne iné potvrdenie na uplatnenie zliav, náhradný doklad namiesto občianskeho preukazu a pod.

Vzorové otázky na ústnu časť z kurzu opatrovania detí:

 1. Definujte a popíšte formy komunikácie a špecifiká komunikácie s dieťaťom.
 2. Dezinfekcia a sterilizácia, jej význam z pohľadu prevencie, požiadavky z pohľadu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
 3. Základy poskytovania prvej pomoci.
 4. Meranie základných fyziologických funkcií.
 5. Význam rehabilitácie a polohovania, metódy a zásady pri opatrovaní detí.
 6. Využívanie pomôcok v jasliach a ich význam pri hrách a prácach s dieťaťom.

Prihlásiť sa na kurz opatrovania detí

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.